فواره های مویزکال مارماریس

میدان جذاب و شاد !

 اگر به شهر مارماریس سفر کردید حتما یک شب را میدان 19 می جوانان اختصاص دهید . این میدان با فواره های موزیکال و رقصان تزیین شده و هر شب برنامه هایی به مدت 30 دقیقه اجرا می کند. برنامه این میدان به صورت شبانه روزی و رایگان می باشد.